Kjølen

BARN: 13 barn, 2 år VOKSNE: Pedagogisk leder: Mona Ch Kristiansen Barnehagelærer: Jeanett Heide Barne og ungdomsarbeider: Linda C Opland Barne og ungdomsarbeider: Tom- Kristian Jonassen Base: Midtetasjen, inngang nord, øversiden.

På kjølen er vi nå ferdig med "gulrommet", og barn og voksne har sammen flyttet over til andre siden av midtetasjen... Mot nord. Der har vi fått ny avdeling og lekeområder, tilrettelagt for barn i 2-3 årsalderen.

Vi fastholder på at hos oss skaper vi trygge barn gjennom gode og faste rutiner, kontaktvoksen til hvert barn, omsorg, lek, mestring, humor og glede i hverdagen.

Vi jobber med tema og prosjekt hver måned, ut fra årshjulet til barnehagen. Vi bruker farge og sang/ dikt som knyttes opp mot hvert tema. Vi bruker samlingsstund som arena for å presentere tema og tar det med oss videre i dagen. Månedens tema knytter vi opp til aktiviteter både ute og inne.

Vi har to faste turdager i uka. Onsdager og torsdager. Onsdagene er basen vår på huset, med utflukter i næromrdene ( fjæra, skogen ) og andre turer. Vi tar turer både hele avdelingen samlet og i mindre grupper. Torsdagene er vår lavvodag. Da er levering og henting i Løkåsfjæra.

På kjølen er vi opptatte av at barna skal føle seg sett og hørt. Det er viktig at barna opplever at deres deres handlinger, tanker og meninger blir anerkjent og kommer til uttrykk. Dette er måter barn medvirker på.

På kjølen jobber vi med alle emnene innenfor de 7 fagområdenee knyttet til Rammeplanen for barnehagene. Vi jobber med ekstra fokus på vennskap og sosial kompetanse.Begge disse flettes ofte inn i hverandre, og forsterker hverandre. En måte å jobbe med dette på er gjennom lek. Leken er en viktig arena for barns utvikling og læring. 

Sosial kompetanse består av ulike sosiale ferdigheter som er vesentlig å mestre. Som:- empati og rolletaking, holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre, turtaking, kompromisser og felles avgjørelser og å takle konflikter.